اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب اله احمدی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شیراز

hahmadirose.shirazu.ac.ir

دکتر محمدتقی ایمان

جامعه شناسی استاد دانشگاه شیراز

imanshirazu.ac.ir

دکتر سیدعلی بدری

توسعه پایدار، برنامه ریزی روستایی، مدیریت مخاطرات دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rural.ut.ac.ir/members/08_dr_badri.asp
sabadriut.ac.ir
+982161112902
0000-0001-7422-7281

h-index: 7  

دکتر ناهید سجادیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/en/~nsajadian
nsajadianscu.ac.ir

h-index: 2  

دکتر ژیلا سجادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/sajadi/
j_sajadisbu.ac.ir

h-index: *  

دکتر محمد حسین سرایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir
+983531232092
0000-0003-3449-3969

h-index: 3  

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/~m.h.ramesht
m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir

h-index: 5  

دکتر محمدرضا رضایی

برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، تاب آوری شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/mrezaei/en
mrezaeiyazd.ac.ir
+983531232091
0000-0002-6721-3014

h-index: 3  

دکتر علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6169
dr_adelzyahoo.com

دکتر احمد عباس نژاد

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/ahabasnejad
aabbasuk.ac.ir
+983431322231
0000-0001-7057-9108

h-index: 7  

دکتر علی اصغر عبدالهی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/alabdollahi
aliabdollahiuk.ac.ir

دکتر حسین غضنفرپور

برنامه‌ریزی شهری، برنامه ریزی شهری، گردشگری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/ghazanfarpor
ma1380uk.ac.ir
+983431322409
0000-0003-3562-1336

h-index: 3  

دکتر محمدعلی فیروزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/en/~m.alifiroozi
m.alifirooziscu.ac.ir

h-index: 4  

دکتر صادق کریمی

جغرافیا - آب و هواشناسی دانشیار جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

https//geog.uk.ac.ir/~karimi.s.climatologist
karimi.s.climatologistuk.ac.ir
+983431322409
0000-0002-9547-7172

h-index: 2  

دکتر اکبر کیانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

uoz.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=7776&Site=lit&Lang=en-US
kianiakbaruoz.ac.ir
+985432232112
0000-0002-0631-4380

h-index: 7  

دکتر سعیده گروسی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/en/sagarousi
sgarousiuk.ac.ir
+983431322388
0000-0002-7419-2143

h-index: 5  

دکتر سعید ملکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/en/~malekis
malekisscu.ac.ir

h-index: 5  

دکتر علی موحد

جغرافیای شهری، جغرافیای گردشگری شهری، برنامه ریزی گردشگری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

gs.khu.ac.ir/~amovahed
movahedkhu.ac.ir
+982188329220
0000-0003-2899-8004

h-index: 1  

دکتر میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه ارومیه

m.mousaviurmia.ac.ir

دکتر جعفر میرکتولی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه گلستان

g_katouliyahoo.com

دکتر حسین نگارش

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) استاد ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
h_negareshgep.usb.ac.ir
+985433416141
0000-0003-4223-1440