نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنوش، فروغ ارزیابی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 77-96]
 • آزادخانی، پاکزاد بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایلام [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • آهنگری، نوید اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 33-53]

ا

 • ابراهیم پور، مریم ارائه مدل مفهومی فضای زیرسطحی زیست پذیر با استفاده ازنظریه بنیانی (نمونه موردی: کلان-شهر مشهد) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • احمدیان، رضا حل ناکارآمدی نظام مشارکت محلی با کاربست رویه شهرسازی تاکتیکال (نمونه مورد مطالعه: محله پامنار، بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • المدرسی، سید علی ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه 2 شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 271-291]
 • امرایی، مهتاب واکاوی چالش های اساسی کلانشهرها در مواجهه با اپیدمی کووید 19 (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 161-187]
 • انجم شعاع، احسان حل ناکارآمدی نظام مشارکت محلی با کاربست رویه شهرسازی تاکتیکال (نمونه مورد مطالعه: محله پامنار، بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • اوشنی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایلام [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]

پ

 • پیرزاده، زهره مدل‌سازی تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر زیست پذیری شهر مشهد (نمونه موردی: منطقه ۶ و ۹) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 119-141]

ث

 • ثقفی اصل، آرش تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]

ح

 • حیدری بزنجانی، سعید برنامه‌ریزی توسعة میان افزا در منطقه 3 شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 253-270]

خ

 • خبازی، مصطفی ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه 2 شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 271-291]
 • خوارزمی، امیدعلی مدل‌سازی تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر زیست پذیری شهر مشهد (نمونه موردی: منطقه ۶ و ۹) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 119-141]

ذ

 • ذاکریان، ملیحه ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه 2 شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 271-291]

ر

 • رازانی، اسد بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]
 • رفیعیان، مجتبی بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]

ز

 • زنگانه، احمد اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 33-53]

س

 • ساسان پور، فرزانه آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متأثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 233-252]
 • ستارزاده، داریوش تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]
 • سرایی، محمد حسین ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه 2 شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 271-291]

ش

 • شجاعی فرد، علی نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-32]
 • شکور، علی نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی (مطالعۀ موردی: شهرداری منطقۀ دو شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-32]
 • شماعی، علی آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متأثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 233-252]

ع

 • عبدالهی، علی‌ اصغر ارزیابی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 77-96]
 • عبداله زاده طرف، اکبر تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]
 • عقلمند آذریان، سودا تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]

غ

 • غضنفرپور، حسین برنامه‌ریزی توسعة میان افزا در منطقه 3 شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 253-270]

ف

 • فصیحی، حبیب اله آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متأثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 233-252]

ق

 • قاسم زاده، راضیه مدل‌سازی تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر زیست پذیری شهر مشهد (نمونه موردی: منطقه ۶ و ۹) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 119-141]
 • قربانی سپهر، پریسا واکاوی چالش های اساسی کلانشهرها در مواجهه با اپیدمی کووید 19 (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 161-187]

ک

 • کریمی، صادق برنامه‌ریزی توسعة میان افزا در منطقه 3 شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 253-270]

م

 • متقی دستنایی، افشین واکاوی چالش های اساسی کلانشهرها در مواجهه با اپیدمی کووید 19 (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 161-187]
 • محمدی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با تأکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی مطالعه موردی: شهر ایلام [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]
 • مرادی مسیحی، واراز حل ناکارآمدی نظام مشارکت محلی با کاربست رویه شهرسازی تاکتیکال (نمونه مورد مطالعه: محله پامنار، بافت تاریخی شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • منصوری اطمینان، ابوالفضل ارائه مدل مفهومی فضای زیرسطحی زیست پذیر با استفاده ازنظریه بنیانی (نمونه موردی: کلان-شهر مشهد) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • منصورزاده، علی محمد آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متأثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 233-252]
 • موسوی، شهربانو اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 33-53]
 • موغلی، مرضیه عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر قیر) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

ن

 • نوحه سرا، مریم ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه 2 شهر کرمان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 271-291]
 • نوذری، کمال بررسی بافت‌های ناکارآمد شهری از منظر میزان خطرپذیری بحران؛ نمونه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]