نمایه نویسندگان

ا

 • ابهری، نیکو بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با شاخص‌های کیفیت، ایمنی و امنیت کاربری های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 153-172]
 • احمدی، سید عباس شناسایی و تحلیل چالش های مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران با رویکرد داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 221-242]
 • احمدی، مظهر تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 243-265]
 • ادهمی خامنه، اعظم بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • ایرانمنش، محمد علی نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 89-112]
 • اعتصام، ایرج رتبه بندی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 45-67]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • افضلی، مرضیه ارزیابی جایگاه مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی در تحقّق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه غیررسمی اخترآباد کرج) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 154-133]
 • اکبریان رونیزی، سعیدرضا ارزیابی تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران به مقصد با تأکید بر نقش میانجی رضایتمندی و تصویر مقصد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 132-109]
 • الهی، مسعود واکاوی تأثیر پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری های محیطی (مطالعه موردی: فرحزاد تهران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-223]
 • امیدوارفر، سجاد ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 222-203]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • بایرام زاده، نیما ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 222-203]
 • بزمه، فائزه تحلیل فضای کالبد شهری با تأکید بر کاربری های ناکارآمد ناحیه هشت شهرکرمان [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 201-183]

پ

 • پریزادی، طاهر تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 243-265]
 • پریزادی، طاهر تبیین رهیافت شهروندی بوم‌شناختی در ارتقاء سلامت محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: محلات منطقه یک کلان‌شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 287-267]
 • پوراحمد، احمد تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 181-155]
 • پورخسروانی، محسن ارزیابی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر ناتعادلی فضایی در ایران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 267-286]

ت

 • تاجدینی، مهشید واکاوی تأثیر پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری های محیطی (مطالعه موردی: فرحزاد تهران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-223]
 • تقی زاده، محمدمهدی ارزیابی تأثیرپذیری الگوهای معماری مساکن جدید از اقلیم (مطالعه موردی: شهر آباده) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]

ح

 • حافظ رضازاده، معصومه تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • حبیبی بیرون، فاطمه تحلیلی بر پیشران های توسعه گردشگری شهر کاشان با تأکید بر عملکرد سرمایه اجتماعی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 310-289]
 • حیدری، اصغر ارزیابی جایگاه مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی در تحقّق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه غیررسمی اخترآباد کرج) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 154-133]
 • حیدرزاده، احسان تحلیلی بر سرزندگی خیابان های تجاری شهری، نمونه مطالعه: بلوار نوبهار شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 265-245]
 • حسینی، اردلان تبیین رهیافت شهروندی بوم‌شناختی در ارتقاء سلامت محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: محلات منطقه یک کلان‌شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 287-267]
 • حقی، محمدرضا تحلیلی بر سرزندگی خیابان های تجاری شهری، نمونه مطالعه: بلوار نوبهار شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 265-245]
 • حلبیان، امیرحسین ارزیابی تأثیرپذیری الگوهای معماری مساکن جدید از اقلیم (مطالعه موردی: شهر آباده) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]

خ

 • خاتم، سعید شناسایی و تحلیل چالش های مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران با رویکرد داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 221-242]
 • خیرخواه، مرضیه ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]

د

 • دستا، فرزانه تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات ورزشی در محلات شهر اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 129-151]
 • ده ده زاده سیلابی، پروین تحلیل فضایی الگوی فقر شهری با تأکید بر شاخص های اجتماعی و عوامل مؤثر بر سازمان‌یابی آن، مطالعه موردی: (شهر اردبیل) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 107-87]

ر

 • رامشت، محمد حسین ارزیابی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر ناتعادلی فضایی در ایران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 267-286]
 • رحیمی، محمد تحلیل فضای کالبد شهری با تأکید بر کاربری های ناکارآمد ناحیه هشت شهرکرمان [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 201-183]
 • رحمانی اصل، محمد ارزیابی جایگاه مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی در تحقّق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه غیررسمی اخترآباد کرج) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 154-133]
 • رسولی، سید حسن تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 113-127]
 • رضایی، محمدرضا ارزیابی تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران به مقصد با تأکید بر نقش میانجی رضایتمندی و تصویر مقصد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 132-109]
 • رضایی، ناصر ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]

س

 • سجادیان، مهیار تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 181-155]
 • سرایی، محمدحسین تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات ورزشی در محلات شهر اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 129-151]
 • سعیدی، مینا ترجیحات فضایی طبقة خلاق به مثابه پیشران توسعة کلان‌شهرها؛ مورد پژوهی کلانشهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-220]
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 243-265]

ش

 • شاطریان، محسن تحلیلی بر پیشران های توسعه گردشگری شهر کاشان با تأکید بر عملکرد سرمایه اجتماعی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 310-289]
 • شاهچراغی، آزاده رتبه بندی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 45-67]
 • شفیعی، ساناز ارزیابی تأثیرپذیری الگوهای معماری مساکن جدید از اقلیم (مطالعه موردی: شهر آباده) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-23]
 • شکری فیروزجاه، پری تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 113-127]
 • شماعی، علی تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 243-265]
 • شمس الدینی، علی بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با شاخص‌های کیفیت، ایمنی و امنیت کاربری های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 153-172]
 • شهبازی، امیرحمزه الگویابی پراکنش ‌فضائی وندالیسم و تبیین عوامل همپیوند آن نمونه پژوهشی: شهر جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 45-25]
 • شهبازی، علیرضا الگویابی پراکنش ‌فضائی وندالیسم و تبیین عوامل همپیوند آن نمونه پژوهشی: شهر جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 45-25]

ص

 • صادقی نیا، علیرضا نقش محیط کالبدی شهر در سلامت عمومی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 63-47]
 • صداقت، مهدی نقش محیط کالبدی شهر در سلامت عمومی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 63-47]
 • صید بیگی، صادق تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 113-127]

ط

 • طاهری، احمد تحلیل نگرش جامعۀ محلی نسبت به اثرات گردشگری (مطالعۀ موردی: محلۀ نقش جهان شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 85-65]
 • طاوسی، تقی ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز همگانی با تأکید بر تقویت مناسبات اجتماعی در محله های شهری(مطالعه موردی: کوی قدس، زاهدان) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 287-306]
 • طبیبیان، منوچهر واکاوی تأثیر پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری های محیطی (مطالعه موردی: فرحزاد تهران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 244-223]

ع

 • عباسپور، اعظم رتبه بندی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 45-67]
 • عزت پناه، بختیار بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با شاخص‌های کیفیت، ایمنی و امنیت کاربری های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 153-172]

غ

 • غفاریان، حمید رضا تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات ورزشی در محلات شهر اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 129-151]

ف

 • فاضل نیا، غریب ارزیابی وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر داراب) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 173-192]
 • فیروزی، محمدعلی تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 181-155]

ق

 • قائدرحمتی، صفر ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • قربانی، رسول تحلیل فضایی الگوی فقر شهری با تأکید بر شاخص های اجتماعی و عوامل مؤثر بر سازمان‌یابی آن، مطالعه موردی: (شهر اردبیل) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 107-87]
 • قربانی زاده، وجه الله نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 89-112]

ک

 • کامل نیا، رویا ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 222-203]
 • کیانژاد، زهرا تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 113-127]
 • کیانی سلمی، صدیقه تحلیلی بر پیشران های توسعه گردشگری شهر کاشان با تأکید بر عملکرد سرمایه اجتماعی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 310-289]
 • کریمیان بستانی، مریم تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • کرمی قهی، محمد تقی نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 89-112]

ل

 • لشگری تفرشی، احسان ارزیابی تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران به مقصد با تأکید بر نقش میانجی رضایتمندی و تصویر مقصد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 132-109]

م

 • ماجدی، حمید رتبه بندی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 45-67]
 • محمدی، کبری ارزیابی جایگاه مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی در تحقّق پذیری بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه غیررسمی اخترآباد کرج) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 154-133]
 • محمودی محمدآبادی، طیبه ارزیابی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر ناتعادلی فضایی در ایران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 267-286]
 • مختاری هشی، حسین تحلیل نگرش جامعۀ محلی نسبت به اثرات گردشگری (مطالعۀ موردی: محلۀ نقش جهان شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 85-65]
 • مرادی رمقانی، رضا ارزیابی تأثیر امنیت بر وفاداری گردشگران به مقصد با تأکید بر نقش میانجی رضایتمندی و تصویر مقصد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 132-109]
 • مشکینی، ابوالفضل بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • مطلبی، داریوش بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • معروفی، محسن تبیین رهیافت شهروندی بوم‌شناختی در ارتقاء سلامت محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: محلات منطقه یک کلان‌شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 287-267]
 • موسوی، سیدمصطفی تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • موسوی، میرنجف ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 222-203]

ن

 • ندائی طوسی، سحر ترجیحات فضایی طبقة خلاق به مثابه پیشران توسعة کلان‌شهرها؛ مورد پژوهی کلانشهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 193-220]
 • نسیمی، حمیدرضا ارزیابی وضعیت شهرگرایی در روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر داراب) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 173-192]
 • نظری پور، حمید ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز همگانی با تأکید بر تقویت مناسبات اجتماعی در محله های شهری(مطالعه موردی: کوی قدس، زاهدان) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 287-306]
 • نوشین فرد، فاطمه بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

و

 • واثق، محمود شناسایی و تحلیل چالش های مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران با رویکرد داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 221-242]
 • وزین، نرگس تحلیل نگرش جامعۀ محلی نسبت به اثرات گردشگری (مطالعۀ موردی: محلۀ نقش جهان شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 85-65]
 • ویسی، هادی شناسایی و تحلیل چالش های مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران با رویکرد داده بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 221-242]

ه

 • هزارجریبی، جعفر نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 89-112]