موضوعات = کیفیت زندگی، مسکن اجتماعی و انتخاب محلات شهری
رتبه بندی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-67

10.22103/JUSG.2021.2032

اعظم عباسپور؛ ایرج اعتصام؛ حمید ماجدی؛ آزاده شاهچراغی


تحلیل فضایی شاخص های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابل)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 41-58

10.22103/JUSG.2020.2018

عامر نیک پور؛ فاطمه قاسم پور؛ علی اصغر ملاحسینی


تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش تاب‌آوری اجتماعی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر نجف‌آباد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 97-112

10.22103/JUSG.2020.2021

راضیه ایزدی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهری اذانی


تحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-147

10.22103/JUSG.2020.2023

سمیه علیپور؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی


ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های زیست پذیری در شهر بم

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-120

10.22103/JUSG.2018.1964

کرامت اله زیاری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی؛ نسرین اباذری


سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعة موردی: محلة اسلام آباد تهران)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 1-22

10.22103/JUSG.2018.1950

احمد پوراحمد؛ ابراهیم عمو؛ محمد حاجیان؛ اصغر رئوفی


ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه های خودروی شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ اسلام آباد کلانشهر تهران)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 23-45

10.22103/JUSG.2018.1951

حسین حاتمی نژاد؛ اصغر حیدری؛ اسماعیل نجفی؛ وحید عباسی فلاح


مکان گزینی مسکن اجتماعی (مطالعۀ موردی: مسکن مهر شهر کازرون)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 87-101

10.22103/JUSG.2018.1954

رودابه فرهادی؛ سرورالدین همتی گشتاسب