موضوعات = تحرکات اجتماعی، مهاجرت و هجوم (اختیاری و اجباری)، جایگزینی اکولوژیکی و جابجایی طبقات شهری