موضوعات = حکمروایی خوب و امنیت شهری
نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت و توسعۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر هرات، افغانستان)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-124

10.22103/JUSG.2020.2007

سیدجلال الدین فرجی؛ مصطفی خبازی؛ شفیقه احمدی


مطالعۀ تطبیقی تغییر اقلیم و چالش های امنیتی بحران آب در شهرهای دو حوضۀ آبریز مرکزی و دریاچۀ ارومیه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-189

10.22103/JUSG.2020.2010

رسول افضلی؛ یاشار ذکی؛ مراد کاویانی راد؛ عماد محمدخانی


سنجش توزیع فضایی خدمات عمومی شهر کرمان با تأکید بر حکمروایی خوب شهری با استفاده از نرم‌افزارGeoda

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 233-253

10.22103/JUSG.2020.2013

مصطفی موحدی نیا؛ محمدرضا خدابخشی؛ نسرین محمدی زاده


واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 273-291

10.22103/JUSG.2020.2015

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی


تحلیلی بر پراکنش فضایی امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 55-71

10.22103/JUSG.2019.1990

عیسی پیری؛ لعیا جلیلیان؛ زهرا افضلی گروه؛ فاطمه اللهقلی تبار نشلی


آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعۀ موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 193-211

10.22103/JUSG.2019.1986

حسین منصوریان؛ سید عباس رجایی؛ احمد حاتمی؛ حسن عاشوری


بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 17-30

10.22103/jusg.2019.1968

سید هادی زرقانی؛ زهرا نسیمی؛ امید علی خوارزمی


واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعۀ موردی: شهر خرم‌آباد)

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 31-49

10.22103/JUSG.2019.1967

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ محسن گرامی طیبی؛ صادق صیدبیگی