موضوعات = سنخ شناسی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی اکولوژیکی شهری
تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-44

10.22103/JUSG.2021.2031

سیدمصطفی موسوی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعة گردشگری شهری ایلام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-15

10.22103/JUSG.2018.1958

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ آذین سلیمی باوند پور