موضوعات = تعادل های اکولوژیکی شهری
ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در محلات منطقۀ پانزده کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 217-237

10.22103/JUSG.2020.2027

بتول حسین پور؛ هوشنگ ظهیری؛ میثم موسائی


سنجش توزیع فضایی خدمات عمومی شهر کرمان با تأکید بر حکمروایی خوب شهری با استفاده از نرم‌افزارGeoda

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 233-253

10.22103/JUSG.2020.2013

مصطفی موحدی نیا؛ محمدرضا خدابخشی؛ نسرین محمدی زاده


سنجش و ارزیابی تحقق پذیری فضایی خدمات شهری (مطالعۀ موردی: مناطق نه گانۀ شهر شیراز)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 145-167

10.22103/JUSG.2019.1996

جهان بین میرزایی؛ یعقوب پیوسته گر؛ حسین کلانتری


تحلیل فضایی زیرساخت های سبز با استفاده از اصول آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 235-253

10.22103/JUSG.2019.1999

آرام ابراهیمی؛ مرتضی توکلی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 69-85

10.22103/JUSG.2019.1970

محسن کمانداری؛ محمد اجزا شکوهی؛ محمد رحیم رهنما


ارزیابی و سنجش ساختار فضایی و خزش شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 151-175

10.22103/JUSG.2018.1957

الیاس مودت؛ سعید ملکی؛ کورش مومنی


تحلیلی بر روند گسترش کالبدی- فضایی کلانشهر مشهد و افزایش آسیب پذیری در برابر زلزله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-110

10.22103/juas.2017.1022

جواد امیری؛ مهدی پیله ور؛ مهران حاجیلو؛ امین فرجی ملایی