موضوعات = جرائم، نا آرامی ها و خشونت های اکولوژیکیِ شهری
تحلیلی بر پراکنش فضایی امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 55-71

10.22103/JUSG.2019.1990

عیسی پیری؛ لعیا جلیلیان؛ زهرا افضلی گروه؛ فاطمه اللهقلی تبار نشلی


بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 17-30

10.22103/jusg.2019.1968

سید هادی زرقانی؛ زهرا نسیمی؛ امید علی خوارزمی


تحلیل مکانی- زمانی تصادفات شهری شهر اردبیل و علل بروز آن

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 127-147

10.22103/JUSG.2019.1973

محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی