کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تحلیلی بر اولویت‌یابی شاخص‌های شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: مناطق 5 گانه شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 143-160

10.22103/JUSG.2023.2093

میرنجف موسوی؛ جواد جهانگیرزاده؛ نیما بایرام‌زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا


واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 257-274

10.22103/JUSG.2022.2084

حسین حاتمی نژاد؛ ابوالفضل منصوری اطمینان؛ ابراهیم فرهادی


اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-53

10.22103/JUSG.2022.2060

احمد زنگانه؛ نوید آهنگری؛ شهربانو موسوی


ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 222-203

10.22103/JUSG.2021.2053

میرنجف موسوی؛ نیما بایرام زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا


ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در محلات منطقۀ پانزده کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 217-237

10.22103/JUSG.2020.2027

بتول حسین پور؛ هوشنگ ظهیری؛ میثم موسائی