کلیدواژه‌ها = محله
تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-117

10.22103/JUSG.2022.2063

سودا عقلمند آذریان؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبداله زاده طرف؛ داریوش ستارزاده


تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 243-265

10.22103/JUSG.2021.2041

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ مظهر احمدی