نویسنده = �������������������� ������ ��������
آینده پیش روی شهرهای کوچک مرزی متأثر از فرآیند انقباض شهری(مطالعه موردی:شهر ارکواز)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 233-252

10.22103/JUSG.2022.2069

علی محمد منصورزاده؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب اله فصیحی