نویسنده = ���������������� ��������
مدل‌سازی تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر زیست پذیری شهر مشهد (نمونه موردی: منطقه ۶ و ۹)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-141

10.22103/JUSG.2022.2064

امیدعلی خوارزمی؛ راضیه قاسم زاده؛ زهره پیرزاده