نویسنده = �������� �������� ������
تبیین نقش مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محلات شهری معاصر(نمونه موردی: محلات منتخب شهر تبریز)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-117

10.22103/JUSG.2022.2063

سودا عقلمند آذریان؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبداله زاده طرف؛ داریوش ستارزاده