نویسنده = ���������������� �������� ������
تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات ورزشی در محلات شهر اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-151

10.22103/JUSG.2021.2036

محمدحسین سرایی؛ حمید رضا غفاریان؛ فرزانه دستا