نویسنده = �������� �������� �������� ������
نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 89-112

10.22103/JUSG.2021.2034

جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی کرمی قهی؛ محمد علی ایرانمنش