نویسنده = نیما بایرام زاده
تحلیلی بر اولویت‌یابی شاخص‌های شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: مناطق 5 گانه شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 143-160

10.22103/JUSG.2023.2093

میرنجف موسوی؛ جواد جهانگیرزاده؛ نیما بایرام‌زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا


ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 222-203

10.22103/JUSG.2021.2053

میرنجف موسوی؛ نیما بایرام زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا