نویسنده = ������������ ��������������
اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-53

10.22103/JUSG.2022.2060

احمد زنگانه؛ نوید آهنگری؛ شهربانو موسوی