نویسنده = ���������� ��������
شناسایی و تحلیل چالش های مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران با رویکرد داده بنیاد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-242

10.22103/JUSG.2021.2040

سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ هادی ویسی؛ محمود واثق