نویسنده = ���������� ������������ ����������
تحلیلی بر پیشران های توسعه گردشگری شهر کاشان با تأکید بر عملکرد سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 310-289

10.22103/JUSG.2021.2057

صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ فاطمه حبیبی بیرون