نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-127

10.22103/JUSG.2021.2035

پری شکری فیروزجاه؛ صادق صید بیگی؛ زهرا کیانژاد؛ سید حسن رسولی