نویسنده = ���������� �������������� ����������
نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت و توسعۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر هرات، افغانستان)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-124

10.22103/JUSG.2020.2007

سیدجلال الدین فرجی؛ مصطفی خبازی؛ شفیقه احمدی