نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������