نویسنده = ������ ���������� ����������������
ارزیابی تأثیرپذیری الگوهای معماری مساکن جدید از اقلیم (مطالعه موردی: شهر آباده)

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-23

10.22103/JUSG.2021.2044

امیرحسین حلبیان؛ محمدمهدی تقی زاده؛ ساناز شفیعی