نویسنده = �������������� ������������������ ��������
تحلیلی بر شهرگرایی، اجتماع محلی و محله در مادرشهر نوین (نمونه: مادرشهر تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 243-265

10.22103/JUSG.2021.2041

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ مظهر احمدی