نویسنده = ���������������� ����������
ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه 2 شهر کرمان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 271-291

10.22103/JUSG.2022.2071

مریم نوحه سرا؛ ملیحه ذاکریان؛ سید علی المدرسی؛ مصطفی خبازی؛ محمد حسین سرایی