نویسنده = ������������ ����������
مکان گزینی بازار روز با استفاده از GIS و منطق FUZZY (مطالعۀ موردی: سیرجان)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 113-128

10.22103/JUSG.2020.2022

مهدیه خسروی؛ رسا رئیسی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال