نویسنده = �������������� �������� ��������
مطالعۀ تطبیقی تغییر اقلیم و چالش های امنیتی بحران آب در شهرهای دو حوضۀ آبریز مرکزی و دریاچۀ ارومیه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-189

10.22103/JUSG.2020.2010

رسول افضلی؛ یاشار ذکی؛ مراد کاویانی راد؛ عماد محمدخانی