نویسنده = �������� �������������������� ������������