نویسنده = ���������������� ����������
ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 69-88

10.22103/JUSG.2021.2033

مرضیه خیرخواه؛ صفر قائدرحمتی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ناصر رضایی