نویسنده = ���������������� �������� ������
سنجش و ارزیابی تحقق پذیری فضایی خدمات شهری (مطالعۀ موردی: مناطق نه گانۀ شهر شیراز)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 145-167

10.22103/JUSG.2019.1996

جهان بین میرزایی؛ یعقوب پیوسته گر؛ حسین کلانتری