نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل مکانی- زمانی تصادفات شهری شهر اردبیل و علل بروز آن

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 127-147

10.22103/JUSG.2019.1973

محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی