نویسنده = ���������� ��������
تحلیل فضایی مؤلفه های زیرساختی شهر یادگیرنده بر اساس ناهمسانی های فضایی میان محلات شهری زنجان

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 261-281

10.22103/JUSG.2020.2029

بهاره اکبری منفرد؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری؛ اصغر تیموری


تحلیلی بر پراکنش فضایی امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 55-71

10.22103/JUSG.2019.1990

عیسی پیری؛ لعیا جلیلیان؛ زهرا افضلی گروه؛ فاطمه اللهقلی تبار نشلی