نویسنده = �������������� ��������������
تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز از منظر نظریۀ آشوب

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 181-155

10.22103/JUSG.2021.2051

محمدعلی فیروزی؛ احمد پوراحمد؛ مهیار سجادیان