نویسنده = ���� ���� �������� �������������� ����������