نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه 2 شهر کرمان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 271-291

10.22103/JUSG.2022.2071

مریم نوحه سرا؛ ملیحه ذاکریان؛ سید علی المدرسی؛ مصطفی خبازی؛ محمد حسین سرایی


نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت و توسعۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر هرات، افغانستان)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-124

10.22103/JUSG.2020.2007

سیدجلال الدین فرجی؛ مصطفی خبازی؛ شفیقه احمدی