نویسنده = ���������������� ���������������� ������ ����������
ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: 1 و 12)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 69-88

10.22103/JUSG.2021.2033

مرضیه خیرخواه؛ صفر قائدرحمتی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ناصر رضایی


تحلیل فضایی زیرساخت های سبز با استفاده از اصول آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 235-253

10.22103/JUSG.2019.1999

آرام ابراهیمی؛ مرتضی توکلی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری