نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل فضایی زیرساخت های سبز با استفاده از اصول آمایش سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 235-253

10.22103/JUSG.2019.1999

آرام ابراهیمی؛ مرتضی توکلی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری