نویسنده = ������������ ����������
تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعۀ کالبدی شهرهای استان مرکزی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 213-227

10.22103/JUSG.2019.1987

مصطفی مومنی؛ نجمه سادات مصطفوی