نویسنده = ������������ ��������
تحلیل ملزومات فرایندیِ مدیریتی در هوشمندسازی شهر (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 15-28

10.22103/jusg.2019.1975

مرضیه افضلی ننیز؛ مهدی مدیری؛ رحمت الله فرهودی