نویسنده = ������������ ��������
تبیین فضایی پدیدۀ پراکنده رویی شهری (مطالعۀ موردی: شهر قائم شهر)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-13

10.22103/jusg.2019.1974

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ فاطمه شامی؛ سعید محرمی