نویسنده = ������������ ������������
ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 222-203

10.22103/JUSG.2021.2053

میرنجف موسوی؛ نیما بایرام زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا