نویسنده = �������������� ��������������
واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 257-274

10.22103/JUSG.2022.2084

حسین حاتمی نژاد؛ ابوالفضل منصوری اطمینان؛ ابراهیم فرهادی