نویسنده = �������������� ��������������
واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22103/jusg.2022.19124.1682

حسین حاتمی نژاد؛ ابوالفضل منصوری اطمینان؛ ابراهیم فرهادی