نویسنده = �������� ������������ ��������
تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 69-85

10.22103/JUSG.2019.1970

محسن کمانداری؛ محمد اجزا شکوهی؛ محمد رحیم رهنما