نویسنده = ������������ �������������� ��������
ارزیابی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی با مدلسازی تحلیل شبکه (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-31

10.22103/JUSG.2018.1959

اسماعیل صالحی؛ سیده آل محمد؛ مجید رمضانی مهریان