نویسنده = �������������� ����������������
بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-24

10.22103/JUSG.2021.2030

اعظم ادهمی خامنه؛ ابوالفضل مشکینی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


تحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-147

10.22103/JUSG.2020.2023

سمیه علیپور؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی