نویسنده = �������� �������������� ������������������
مکان گزینی مسکن اجتماعی (مطالعۀ موردی: مسکن مهر شهر کازرون)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 87-101

10.22103/JUSG.2018.1954

رودابه فرهادی؛ سرورالدین همتی گشتاسب