نویسنده = �������������� ������������ ��������
تحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-147

10.22103/JUSG.2020.2023

سمیه علیپور؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی


تبیین فضایی پدیدۀ پراکنده رویی شهری (مطالعۀ موردی: شهر قائم شهر)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-13

10.22103/jusg.2019.1974

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ فاطمه شامی؛ سعید محرمی