نویسنده = ���������� ��������
شناسایی و تدوین استراتژی‌های توسعۀ‌ گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-130

10.22103/juas.2016.1843

سعید ملکی؛ حیدر رخشانی مقدم؛ شاهرخ زادولی خواجه