نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تحلیلی بر پراکنش خدمات و جمعیت شهری با تأکید بر عدالت فضایی و برخورداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 175-191

10.22103/JUSG.2019.1985

لیلا محمدی کاظم آبادی؛ محمد علی خانی زاده؛ محسن بابایی چله بری